• Share:

  Beged Kefet Hebrew School: Middle School Classes

  For English, please click here


  Beged Kefet is fully accredited by the Western Association of Schools and Colleges (WASC).


  בגד כפת: כיתות חטיבת הביניים

  כיתות החטיבה מיועדות לתלמידי כיתות ו' עד ח' בעלי ידע קודם בקריאה ובכתיבה בעברית. השיבוץ בכיתות החטיבה השונות מתבסס על מבחן הערכה שעוברים התלמידים בסוף כיתה ה' ב"בגד כפת" או עם הרשמתם לבית הספר.
  הוראת העברית ממשיכה להתמקד בפיתוח כישורי השפה העברית בכל מימדי השפה: קריאה, דיבור, כתיבה, והבנה, תוך הדגשת היבטים תרבותיים ישראליים באמצעות מגוון טקסטים ונושאים הקרובים לעולמם של התלמידים. אחת ממטרות בית הספר היא ליצור מסגרת חברתית לנוער בעלי רקע דומה ותחומי עניין משותפים, תוך חגיגית החגים, הזדמנויות להובלה וסדנאות מותאמות גיל. תוכנית הלימודים מהווה גם הכנה לכיתות התיכון (הנותנות קרדיט עבור הדרישה ל"שפה זרה").

  בכיתות החטיבה השיעורים מתקיימים אחת לשבוע במשך שעה וחצי. מערכת השעות של כל כיתה מופיעה בעמוד השלוחה הרלוונטית באתר. מידע על שכר לימוד ותשלומים מופיע בעמוד ההנחיות לרישום.

  תוכנית הלימודים
  כל שנת לימודים מחולקת לארבע יחידות לימוד, המכוונות לפרויקט מסכם. בגד כפת רואה חשיבות גדולה בעיצוב זהות התלמידים בשנות התבגרות אלו ומתוך ראייה זו שילבנו בכל שנה תוכן ייחודי התומך בבניית זהותם האישית של המשתתפים.

  בכיתה ו', אחת מיחידות הלימוד תוקדש לנושא זהות ושייכות. במסגרת היחידה נעסוק במעגלים חברתיים, תפקידים ומגדר, זהות יהודית-ישראלית, נבקר בבית כנסת ונכיר את ההיסטוריה המשפחתית שלנו קצת יותר לעומק.

  בכיתה ז', אחת מיחידות הלימוד תוקדש לנושא עזרה לזולת. במסגרת היחידה נעסוק בחשיבות של עזרה ונתינה לקהילה בקרבה אנו חיים, ונשאל - מה אני יכול לתת ומה אני "מקבל" בתמורה במסגרת זו נתנדב שלוש פעמים במהלך השנה כקבוצה או באופן פרטי.

  בכיתה ח', אחת מיחידות הלימוד תוקדש לנושא ישראל. נכיר את ישראל בהיבטיה השונים:חברתית, גיאוגרפית ודתית. במפגשים אלו נצפה בקטעים קצרים מסרטים וסדרות בעברית מישראל המציגים בדרך חוויתית ולימודית את הנושאים הללו. התוכנית מועברת בשיתוף "רשת 13" ו"מעלה", בית ספר לקולנוע וטלוויזיה.

  עקרונות מנחים

  • הלימודים יתקיימו בשפה העברית בלבד, תוך ניצול אסטרטגיות למידה מוכרות לתלמידים.

  • התוכנית פועלת בשני מסלולים מקבילים: כשירות תקשורתית וכשירות לשונית. הכשירות התקשורתית: להבין וליצור משפטים ומבעים (משפטים מורכבים) תקינים ומובנים, לבטא רעיון ולדעת לנמק בחירה או עקרון, לחוות עמדה ולתאר רגשות ולדעת כיצד להשתמש בשפה בדרך הולמת את הנסיבות. והכשירות לשונית: הכרות עם סוגות כתיבה, מגוון טקסטים, יכולת להבין ולהפיק סוגים שונים של טקסטים, הרחבת אוצר מילים, שכלול הבעה בכתב ובעל פה, שימוש תקין בלשון - בהגייה, בכתיב, במשמעות, בנטייה, בתצורה ובתחביר. שני המסלולים תומכים זה בזה תוך כדי התקדמות התלמיד לכדי פיתוח הכשירות האוריינית.

  • הלמידה בשני המסלולים תעשה בתוך הקשר, בדרך פונקציונאלית, באמצעות טקסטים המאורגנים בנושאים מרכזיים, תוך שימוש באמצעי המחשה ובהקפדה על גיוון. כדי לפתח כשירות אוריינית: "יצירת נגישות אל טקסטים דבורים וכתובים בתחומי דעת שונים ולצרכים חברתיים, לימודיים ותקשורתיים מגוונים. הידע הלשוני, הכולל ידע על השפה וידע על דפוסי השיח, הוא חלק בלתי נפרד מהמטען התרבותי שאדם צריך לשאת באמתחתו". (מתוך תוכנית הלימודים בעברית לבית ספר העל-יסודי, משרד החינוך).


  ב
  כל שאלה ועניין אנא צרו איתנו קשר באימייל [email protected] או ישירות עם מנהלת בית הספר, שולי זילברפרב סלע, באימייל [email protected].

   

  Contact Us